รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Updated 1 September 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 2 / ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564
Due to the COVID-19 pandemic, Sale #59 is now rescheduled from 7th & 8th August to new date of Saturday 23 rd and Sunday 24 th October at Shangri-La Hotel Bangkok – Grand Ballroom with “New Normal” strictly applied. Public viewing will be on Thursday 21st - Saturday 23rd October 2021 at Shangri-La Hotel Bangkok – Grand Ballroom. Private viewing arrangement is strongly recommended at our office from today until Saturday 16 th October 2021 by appointment only. Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) and the Thai Government are issuing new measures regularly. And we will immediately keep you informed of any further changes.

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิค-19 เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก วันที่ 7 & 8 สิงหาคม ไปเป็นวันเสาร์ที่ 23 และ วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลลูม ตามมาตรการ "New Normal" การตรวจสอบสินค้า สามารถตรวจสอบได้ในวันพฤหัสบดีที่ 21 - วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ที่ โรงแรมแชงกรี-ลา ณ ห้องแกรนด์บอลลูม หรือ ได้ ณ ที่ สนง. เอื้อเสรีฯ โดยการนัดหมายวัน-เวลาตรวจสอบสินค้า ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม กรณีที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และรัฐบาล มีการประกาศมาตราการใดใดออกมาอันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกำหนดการณ์ เอื้อเสรีฯ จะทำการแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ


Page 2, showing item 94 from total of 2784     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 94    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 256  Download Blank POST-BID
Document - Document of Court of Appeals - Civil Case No. 2367 dated 8 December R.S. 112 franking with General Revenue First Issue - Revalued 10baht on 1 Seek (#FG-0110) surcharged in black, and General Revenue First issue 1Tical(#FG-0005) strip of 6, totally 7 values in amount of 16baht paying for sentence fee 10baht and no mention 6baht paying for what. Stamps tied by “X” in black ink. Upper left with a hole. Nicely mounted on exhibit page. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ - คดีราษฎร ที่ 2367 วันที่ 8 ธันวาคม ร.ศ. 112 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 10บาท บน 1ซีก (#FG-0110) ตัวพิมพ์แก้สีดำ หนึ่งดวง และอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0005) แถวแนวนอน 6 ดวง รวม 7 ดวง เป็นเงิน 16บาท จ่ายค่าตัดสิน 10บาท อีก 6บาท ไม่ได้ระบุว่าจ่ายค่าอะไร แสตมป์ถูกขีดฆ่าด้วย “X” หมึกสีดำ มุมบนซ้ายมีรู 1 รู จัดอย่างสวยงามบนกระดาษสำหรับการประกวด F.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 94 from total of 2784    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price