รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Updated 1 September 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 2 / ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564
Due to the COVID-19 pandemic, Sale #59 is now rescheduled from 7th & 8th August to new date of Saturday 23 rd and Sunday 24 th October at Shangri-La Hotel Bangkok – Grand Ballroom with “New Normal” strictly applied. Public viewing will be on Thursday 21st - Saturday 23rd October 2021 at Shangri-La Hotel Bangkok – Grand Ballroom. Private viewing arrangement is strongly recommended at our office from today until Saturday 16 th October 2021 by appointment only. Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) and the Thai Government are issuing new measures regularly. And we will immediately keep you informed of any further changes.

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิค-19 เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก วันที่ 7 & 8 สิงหาคม ไปเป็นวันเสาร์ที่ 23 และ วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลลูม ตามมาตรการ "New Normal" การตรวจสอบสินค้า สามารถตรวจสอบได้ในวันพฤหัสบดีที่ 21 - วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ที่ โรงแรมแชงกรี-ลา ณ ห้องแกรนด์บอลลูม หรือ ได้ ณ ที่ สนง. เอื้อเสรีฯ โดยการนัดหมายวัน-เวลาตรวจสอบสินค้า ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม กรณีที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และรัฐบาล มีการประกาศมาตราการใดใดออกมาอันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกำหนดการณ์ เอื้อเสรีฯ จะทำการแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ


Page 2, showing item 69 from total of 2784     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 69    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
Mixed lot of 1 print, 1 photograph and 1 Royal Command included 1. B&W print of King Rama IX portrait size 9x15 cm.; 2. Colour photograph of King Rama IX size 16x22 cm.; and 3 Royal Command - 1983 Royal Promotion one Army Colonel to be Major General dated 1 Octobetr 1983, signed in Thai read Bhimibol Adulyadej Por Ror and countersigned by General Prem Tinsulanonda Prime Minister at the time, letter head Garuda in multicolours, size 24x38 cm. All housed in alloy frame and wooden frame size 11.5x17 cm., 28x33 cm., and 28x42 cm. respectively. Very interesting. F.(3 items)
กลุ่มผสมภาพพิมพ์ 1 ภาพ, พระบรมฉายาลักษณ์ 1 ภาพ และพระบรมราชโองการ 1 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ภาพพิมพขาวดำ พระบรมสาทิศลักษณ์รัชกาลที่ 9 ขนาด 9x15 ซม.; 2. พระบรมฉายาลักษณ์สีรัชกาลที่ 9 ขนาด 16x22 ซม.; และ 3 พระบรมราชโองการ - 2526 พระบรมราชโองการเลื่อนยศพันเอกทหารบกเป็นพลตรี ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2526 ลงพระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. และพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ กระดาษหัวจดหมายแบบครุฑพิมพ์หลากสี ขนาด 24x38 ซม. ทั้งหมดใส่ในกรอบโลหะและกรอบไม้ขนาด 11.5x17 ซม., 28x33 ซม., และ 28x42 ซม. ตามลำดับ น่าสนใจ F.(3 รายการ)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 69 from total of 2784    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price