LOT NO: 2803    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 76  
European Art: Lot of 7 silver and silver plate vessels, some with hallmarks on the base. Inspection recommended.(7)
ศิลปะยุโรป กลุ่มภาชนะเงินและชุบเงิน จำนวน 7ชิ้น สภาพผ่านการใช้งาน ควรตรวจสอบเพิ่ม (7)LOT NO: 2804    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 256  
Italy Art: 20th Century; Capodimonte porcelain tea set comprising 6 demitasse cups & saucers, sugur and carrying tray, w. 33.5cm. H. 33cm. base Marked r. Capodimonte Italy and Capodimonte porcelain ewer, chipped.(1set+1jar)
ศิลปะอิตาลี ศตวรรษที่ 20 ชุดน้ำชากระเบื้องเคลือบ Capodimonte ประกอบด้วย ถ้วยพร้อมจานรอง 6 ชุด น้ำตาลและถาดมือถือ ก. 33.5ซม. สูง 33ซม. ใต้ฐานตราผู้ผลิต r. Capodimonte Italy และคนโทกระเบื้องเคลือบ Capodimonte บิ่นบางชิ้น (1ชุด+1ชิ้น)